Förskolor av olika typ

Lite förenklat kan man säga att förskolorna i Sverige har två funktioner. Den ena är att ta hand om barnen på dagtid, medan föräldrarna arbetar. Det är av denna anledning som förskolor tidigare kallades för daghem eller dagis. Den andra uppgiften är pedagogisk, och det är därför som vi idag talar om förskolor.

En förskola kan ha olika pedagogiska inriktningar, även om de flesta inte har det. När en speciell pedagogik marknadsförs är det ofta en inriktning som utvecklades under sent 1800- eller tidigt 1900-tal. Vid denna tid uppfattade många fortfarande barn som vuxna i miniformat, och de nya pedagogiska idéerna utmanade dessa tankar, och betonade vikten av att stimulera barnens fantasi och nyfikenhet. Även de förskolor som inte tillämpar någon av dessa pedagogiker har ofta inspirerats av dem på något plan.

Reggio Emilia-pedagogiken utarbetades i staden med samma namn i Norditalien, och går i korthet ut på att ta hänsyn både till barnets egen utveckling och till förändringar i samhället. I grunden ligger övertygelsen om att man kan förändra världen till att bli mer demokratisk genom bekräftelse av barnets individualitet och rättigheter.

Waldorfpedagogik handlar om att integrera konstnärligt, teoretiskt och praktiskt lärande, och om att börja med det konkreta för att sedan gå över till det abstrakta. Pedagogiken utvecklades av den österrikiska filosofen och arkitekten Rudolf Steiner.

En pedagogik som liknar waldorfpedagogiken är montessoripedagogiken, men betonar barnens olikheter och individuella egenskaper mer än vad waldorfpedagogiken gör. I en montessoriförskola har barnen stor frihet att själva bestämma över sin inlärning.

Verklighetspedagogik utgår också från barnens behov, och betonar vikten av konstnärligt arbete. Grundaren, fransmannen Célestine Freinet, ville skapa en skola där eleverna kunde uttrycka sig fritt och utveckla sin fantasi.

Det finns även förskolor med speciella inriktningar, som kanske inte är förankrade i en specifik pedagogisk modell. Dit hör ur och skur-förskolor, som inte har några lokaler. All verksamhet bedrivs istället utomhus. En annan inriktning finns hos kulturförskolorna, som fokuserar på sång, dans, drama och annan estetisk verksamhet.